Informace o udržitelnosti (ESG)

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

 

Společnost Artfin s.r.o., IČ: 02700948, se sídlem Vyšehradská 123, 250 69 Vodochody, spisová značka C 222786 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a zaměstnanecké, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Udržitelností v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Společnost věří v odpovědné investování, které má dopad nejen na prostředí, ve kterém žijeme, ale také na společnost jako celek, a má zájem přispívat k řešení globálních problémů, jak environmentálním, tak sociálním a lidsko-právním.

Prohlášení o nepříznivých dopadech finančního (investičního) poradenství na faktory udržitelnosti:

V rámci finančního poradenství společnost spolupracuje s producenty, kteří společností nabízené produkty vytváří a informují o zohledňování udržitelnosti a zveřejňují jednotlivé faktory udržitelnosti. Z důvodu efektivnosti, kdy společnost má omezený rozsah činnosti a omezenou nabídku produktů, přičemž informace o nabízených produktech a zohledňování udržitelnosti při tvorbě produktů závisí na producentech, společnost aktuálně v rámci svého finančního poradenství zohledňuje dopady na udržitelnost částečně.  Pokud je společnosti známo, že zprostředkované produkty prosazují principy a cíle udržitelnosti, a zároveň  zákazník vyjádřil v rámci povinné předsmluvní dokumentace (obvykle v rámci investičního dotazníku) zájem o produkty zohledňující dopady na udržitelnost, pak jsou mu přednostně doporučeny a v požadovaném rozsahu pouze takové produkty, a to za předpokladu, že jimi společnost disponuje v rámci své nabídky a vyhovují jiným požadavkům zákazníka (např. jsou vhodné i z hlediska toleranci k riziku, investičního horizontu anebo finanční situaci zákazníka). Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od producenta. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

Do budoucna závisí zohledňování dopadů na udržitelnost v rámci finančního poradenství především na spolupráci s producenty a míře detailu jimi poskytovaných informací. Jakmile producenti rozšíří detail jimi poskytovaných informací ohledně dopadů na udržitelnost jednotlivých finančních produktů, společnost v takovém případě zohlední rozšíření míry detailu týkající se dopadů na udržitelnost i v rámci jí poskytovaného finančního poradenství, o čemž by společnost zde včas informovala.

Říjen 2023

 

Společnost Artfin s.r.o., IČ: 02700948, se sídlem Vyšehradská 123, 250 69 Vodochody, spisová značka C 222786 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a zaměstnanecké, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Udržitelností v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Společnost věří v odpovědné investování, které má dopad nejen na prostředí, ve kterém žijeme, ale také na společnost jako celek, a má zájem přispívat k řešení globálních problémů, jak environmentálním, tak sociálním a lidsko-právním.

V rámci finančního poradenství společnost spolupracuje s producenty, kteří společností nabízené produkty vytváří a informují o zohledňování udržitelnosti a zveřejňují jednotlivé faktory udržitelnosti. Z důvodu efektivnosti, kdy společnost má omezený rozsah činnosti a omezenou nabídku produktů, přičemž informace o nabízených produktech a zohledňování udržitelnosti při tvorbě produktů závisí na producentech, společnost aktuálně v rámci svého finančního poradenství samostatně nezohledňuje dopady na udržitelnost. Zprostředkované produkty tedy neprosazují principy a cíle udržitelnosti, není-li příslušným producentem u konkrétního produktu uvedeno jinak. Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od producenta. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

Do budoucna zohledňování dopadů na udržitelnost v rámci finančního poradenství závisí především na spolupráci s producenty a jejich požadavcích na zohledňování udržitelnosti v rámci finančního poradenství. Pokud by producenti požadovali zohledňování udržitelnosti v rámci finančního poradenství a transparentně by uveřejňovali příslušné informace o dopadech na udržitelnost, společnost by v takovém případě udržitelnost v rámci svého finančního poradenství zohlednila jako samostatnou kategorii, o čemž by společnost zde včas informovala.

Březen 2021