Informace o udržitelnosti (ESG)

INFORMACE K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

Společnost Artfin s.r.o., IČ: 02700948, se sídlem Vyšehradská 123, 250 69 Vodochody, spisová značka C 222786 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a oblast správy a řízení. Udržitelností v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se pak dle nařízení SFDR rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Společnost pak přistupuje k rizikům týkajícím se udržitelnosti stejně jako k ostatním rizikům, které souvisí s hodnotou investice a její návratností.

V roli finančního poradce poskytující finanční poradenství zajišťuje společnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství především odpovídajícím výběrem produktů s ohledem na zákazníkovy preference v oblasti udržitelnosti. V tomto procesu společnost vychází z dostupných dat, které poskytují tvůrci těchto produktů a dalších dostupných informací a dále z dat zjištěných od zákazníka.

Při poskytování investičního poradenství jsou kromě jiných preferencí (investiční cíl, tolerance k riziku, schopnost nést ztráty a finanční situace zákazníka) zjišťovány i preference zákazníků v oblasti udržitelnosti a následně doporučovány investice nejlépe vyhovující všem zjištěným preferencím. Preference týkající se udržitelnosti se zjišťují prostřednictvím otázek v investičním dotazníku v patřičném detailu. Pokud zákazník vyjádří své preference v oblasti udržitelnosti, pak jsou mu doporučeny pouze produkty, které jeho preference splňují. Pokud by nebyl žádný produkt vyhovující zákazníkovým preferencím v oblasti udržitelnosti k dispozici, je zákazník upozorněn, že není produkt, který by splňoval jeho požadavky a má možnost své preference v oblasti udržitelnosti upravit. Primárně i v konečném důsledku tak závisí zejména na zákazníkovi, zda, která, a do jaké míry má zájem při výběru vhodné investice zohlednit rizika týkající se udržitelnosti.

Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

1.3. 2024

Vysvětlení pojmů k udržitelnosti

Udržitelnost – sociální cíl, který umožňuje lidem dlouhodobě koexistovat na Zemi. Tento termín má různé definice. V každodenním použití se udržitelnost často zaměřuje na řešení hlavních environmentálních problémů, včetně změny klimatu, ztráty biodiverzity, ztráty ekosystémových služeb, degradace půdy a znečištění vzduchu a vody. Podle Oxford English Dictionary je udržitelnost definována jako „vlastnost být environmentálně udržitelný; míra, do jaké je proces nebo podnikání schopné pokračovat, aniž by došlo k dlouhodobému vyčerpání přírodních zdrojů.“

Udržitelná investice – investice do ekonomické aktivity, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, za předpokladu, že investice významně neškodí žádnému environmentálnímu nebo sociálnímu cíli a že investované společnosti dodržují řádné postupy v oblasti správy a řízení.

Rizika týkající se udržitelnosti – událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Preference udržitelnosti – priority zákazníka týkající se udržitelnosti při investování do konkrétních finančních nástrojů. Tyto priority vyjadřuje zákazník především prostřednictvím svých odpovědí v rámci investičního dotazníku.

Faktory udržitelnosti (ESG) – ESG faktory udržitelnosti jsou kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů společnosti:

  • Environmentální (E) faktory se týkají dopadu, který má společnost na životní prostředí. To může zahrnovat otázky jako je změna klimatu, zachování biodiverzity, řízení odpadů a vody, ochrana přírody a znečištění.
  • Sociální (S) faktory se týkají způsobu, jakým společnosti spravují své vztahy se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, ve kterých působí. To může zahrnovat otázky jako jsou lidská práva, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost na pracovišti a zapojení do komunity.
  • Správní (G) faktory se týkají způsobu řízení společnosti. To zahrnuje otázky jako jsou struktura vedení společnosti, odměny pro vedení, transparentnost a odpovědnost.

Tyto faktory mohou ovlivnit finanční výkon společnosti a její dlouhodobou udržitelnost.

Hlavní nepříznivé dopady na udržitelnost (PAI) – nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti týkající se environmentálních, sociálních a pracovních záležitostí, dodržování lidských práv, protikorupčních a proti-úplatkových záležitostí.

Taxonomie EU – je klasifikační systém, který stanovuje seznam environmentálně udržitelných ekonomických aktivit. Neuvádí však seznam sociálně udržitelných ekonomických aktivit. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou být v souladu s taxonomií nebo ne.

Světle zelená investice / investice sledující faktory udržitelnosti alespoň doplňkově – typ investice (fondu) dle čl. 8 nařízení SFDR, který podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá jako svůj cíl udržitelnou investici. Světle zelené investice jsou tedy ty, které podporují určité environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jejich hlavním cílem není dosáhnout udržitelné investice. To znamená, že tyto investice mohou přispívat k určitým environmentálním nebo sociálním cílům, ale nejsou primárně zaměřeny na dosažení udržitelnosti.

Tmavě zelená investice / investice provádějící udržitelné investice jako svůj hlavní cíl  – typ investice (fondu) dle čl. 9 nařízení SFDR, který má jako svůj cíl udržitelnou investici. Tmavě zelené investice jsou tedy ty, které mají jako svůj hlavní cíl dosáhnout udržitelné investice. To znamená, že tyto investice jsou primárně zaměřeny na dosažení udržitelnosti.

Důležitá legislativa:

  • Nařízení SFDR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
  • Nařízení o taxonomii – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088

PROHLÁŠENÍ O HLAVNÍCH NEPŘÍZNIVÝCH DOPADECH
INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ NA FAKTORY UDRŽITELNOSTI

Společnost Artfin s.r.o., IČ: 02700948, se sídlem Vyšehradská 123, 250 69 Vodochody, spisová značka C 222786 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o zohledňování hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti ve svém investičním poradenství, a to na základě čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“).

Při poskytování investičního poradenství postupuje společnost s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníka. Před poskytnutím investičního poradenství společnost vyhodnocuje zákazníkovy znalosti a zkušenosti, jeho rizikovou toleranci, schopnost nést ztrátu, finanční situaci, investiční cíle a jeho preference v oblasti udržitelnosti. Preference týkající se udržitelnosti se zjišťují prostřednictvím otázek v investičním dotazníku v patřičném detailu vč. těch, kdy zákazník může vyjádřit své preference pro produkty, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti dle nařízení SFDR, a to v oblastech, které jsou pro něj důležité. Pokud zákazník vyjádří své preference ohledně nepřiznivých dopadů na faktory udržitelnosti, pak jsou mu doporučeny pouze produkty, které jeho preference splňují. Například zvolí-li zákazník v rámci investičního dotazníku, že chce, aby jeho investice zohledňovala nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti v oblasti emisí skleníkových plynů, pak mu jsou doporučeny pouze ty produkty, které tyto dopady zohledňují. Pokud by nebyl žádný produkt vyhovující zákazníkovým preferencím v oblasti udržitelnosti k dispozici, je zákazník upozorněn, že není produkt, který by splňoval jeho požadavky a má možnost své preference v oblasti udržitelnosti upravit.

Tvůrci produktů, ke kterým společnost poskytuje investiční poradenství, mají jakožto účastníci finančního trhu vlastní rozsáhlé povinnosti vyplývající z nařízení SFDR, vztahující se k hlavním nepříznivým dopadům jejich investičních rozhodnutí. Pokud hlavní nepříznivé dopady tvůrci zohledňují, jsou povinni na svých internetových stránkách zveřejňovat patřičné prohlášení dle nařízení EU 2022/1288. Pokud jsou informace k produktu ohledně hlavních nepříznivých dopadech k dispozici, pak jsou také zohledněny i výše popsaným způsobem v rámci poskytovaného investičního poradenství.

Společnost v současné době neřadí a nevybírá produkty na základě konkrétní metodologie ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, či kritérií nebo prahových hodnot vycházejících z hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, a to i v souvislosti s postupně zveřejňovanými a zpracovávanými informacemi účastníky finančního trhu, a současně se začleňovanou problematikou hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti z pozice investičních rozhodnutí i investičního poradenství. Doporučení konkrétních produktů je v diskreci každého jednotlivého poradce, přičemž je limitováno pouze potřebami a požadavky zákazníka, jeho preferencemi týkajícími se udržitelnosti, dostupnými informacemi zveřejňovanými tvůrci produktů k jednotlivým produktům a výsledném posouzení všech těchto faktorů.

1.3.2024